HomeNieuws & ActiviteitenMijn accountNieuwsbrief

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De website is eigendom van Naboekov. Adres: Haardstraat 41, 3800 Sint-Truiden
Telefoonnummer: +32 (0) 11 18 27 88
E-mailadres: info@naboekov.com
Ondernemingsnummer: BE 0689 793 922

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Naboekov.
Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Naboekov, Haardstraat 41, 3800 Sint-Truiden en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Naboekov (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet
Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
Naboekov behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren.
De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.
Een onlinebestelling wordt door Naboekov pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.
De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Naboekov streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn in haar (toekomstige) fysieke winkel. De prijzen waaraan Naboekov artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen.
Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Europa.
De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.
Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.
Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Naboekov geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Naboekov de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres.
In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren.
Naboekov zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen.
Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen.
Naboekov kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.
De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op e-books (zie verder).
De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar Naboekov, Haardstraat 41, 3800 Sint-Truiden.
Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Naboekov de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (multimedia-artikelen, cadeaubonnen, …), zal een retour door Naboekov slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.
De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Naboekov te melden.
Klachten zullen door Naboekov in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan.
Enkel schriftelijke klachten gericht aan Naboekov worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): info@naboekov.com of Naboekov, Haardstraat 41, 3800 Sint-Truiden.
In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Naboekov steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.
De gebruiker en Naboekov aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Naboekov door partijen worden aanvaard als bewijs.
De cadeaubon is een betaalmiddel en kan ook online besteld worden voor verzending via e-mail, met de post of afhaling bij Naboekov.
Voor e-books geldt er geen retourrecht. Bij bevestiging van een e-bookbestelling is de gebruiker er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen.
Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor e-books.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Naboekov of rechthoudende derden.
Deze website is eigendom van Naboekov, Haardstraat 41, 3800 Sint-Truiden.
Beperking van aansprakelijkheid
Naboekov levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Naboekov kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Naboekov niet als bindend worden beschouwd. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@naboekov.com.
De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld. Naboekov geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Naboekov verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
Conformiteit en garantie
Naboekov staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door Naboekov als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Naboekov jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Klachtenbehandeling
Naboekov beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure (cf. supra). Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Naboekov nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Naboekov ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Naboekov binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Geschillen Op overeenkomsten tussen Naboekov en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

Afdrukken


Wordt u graag op de hoogte gehouden van onze leestips, acties, promoties en andere nieuwtjes?
Meldt u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang een eenmalige kortingscode van 10%!
Heeft u zich aangemeld en niets ontvangen? Vergeet uw spam/reclame map niet te checken!

Aanmelden


img-20220226-103435-01-01


Facebook  Instagram  Twitter

Home Mijn account Contact Over Naboekov Retourneren Verzendkosten Veilig betalen

Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop